qarTuli mineti

qarTveli gogo pirSi iRebs da magar minets urtyavs. aTavebinebs kacs pirSi da kbeniTac emuqreba. kargi qarTuli pornoa. lamaz Tvalebas pirSi aZleven.