ori muteli erTad

qalebi biWs magar saRamos mouwyoben. orives yle wyuria da axurebuli mutlebiT iTxoven tynaurs. ori qali am biWs yles uwovs da mutels aZlevs. yvela nasiamovnebi rCeba.

მაგარი ტყნაურის ვიდეოები