ZaliT trakSi naxmari

qera mutels sawilze daabaven ise rom winaaRmdegoba ver gawios, gauSlian dumebs da Zalit tynaven trakSi. sawolze.mibmuls trakSi aupatiureben da yles bolomde udeben.

მაგარი ტყნაურის ვიდეოები